Regulamin

1) Realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza z siedzibą przy ul. Probusa 9/4 Wrocław 50-242, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000333054, zwana dalej Fundacją.

2) Zbieranie tekstów odbywa się poprzez specjalną aplikację internetową umieszczoną pod adresem: http://pamietamprzemysl/formularz/, jak również przy pomocy tradycyjnej wysyłki pocztowej, wysłanej pod adres: Księgarnia Tajne Komplety, Wrocław 50-107 Przejście Garncarskie 2 z dopiskiem „Pamiętam przemysł” oraz w drodze przeprowadzanych przez Fundację sond ulicznych i zbiórek terenowych.

3) Realizator zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów przeznaczonych do Publikacji w Internecie i w postaci drukowanej, a także do redakcji tekstów.

4) Każda osoba składająca propozycję tekstu do Publikacji – w formie analogowej i przez Internet zgadza się na wykorzystanie tekstu jej autorstwa w celach niekomercyjnych w ramach obecnych i przyszłych działań prowadzonych przez Realizatora oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstu na Realizatora.

5) Każda osoba udostępniająca w formie analogowej bądź przez Internet w ramach projektu fotografie bądź filmy dokumentalne poświęcone lokalnemu przemysłowi, zgadza się na wykorzystanie zasobu własnego autorstwa w celach niekomercyjnych w ramach obecnych i przyszłych działań prowadzonych przez Realizatora oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii lub filmu na Realizatora.

6) Wraz z propozycjami tekstów zbierane będą również dane osobowe autorów tekstów. Dane osobowe zbierane będą wyłącznie w celu skontaktowania się z autorem tekstu i pozostaną niejawne dla osób trzecich. Administratorem danych jest Fundacja. Każdy autor tekstu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Kontakt: info@pamietamprzemysl.pl.

7) Realizator zbiera propozycje tekstów do Publikacji w czasie nieokreślonym.

8) Udział w projekcie oznacza akceptację Regulaminu.